Om CAN

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Det gör vi genom publicera nationella rapporter och undersökningar, våra webbplatser för olika målgrupper, vår tidskrift Alkohol & Narkotika, kurser, konferenser och vårt bibliotek. CAN grundades 1901. CAN är en ideell förening med 47 medlemsorganisationer. CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotikapolitiska frågor.

Länsombud

CAN har länsombud i alla län. De har god kännedom om den regionala situationen och många kontakter för det drogförebyggande arbetet. Att vara länsombud är ett arvoderat förtroendeuppdrag. Länsombuden representerar ideella organisationer, länsstyrelser, kommuner och landsting.

Undersökningar och rapporter

Varje år genomför CAN en rikstäckande enkätundersökning av drogvanorna bland elever i skolår nio och andra året på gymnasiet. Resultaten av undersökningarna publiceras i rapporten ”Skolelevers drogvanor”. Vi genomför även regionala och lokala skolundersökningar på förfrågningar från enskilda kommuner och län.

Genom de så kallade Monitormätningarna följer vi konsumtion och anskaffning av alkohol och tobak i befolkningen. Undersökningen genomförs i form av telefonintervjuer, totalt 18 000 intervjuer per år. Cirka två-tre rapporter per år släpps baserade på data från Monitormätningarna.

CAN är också involverade i internationella undersökningar. En av dem är ESPAD, en stor europeisk undersökning av skolelevers drogvanor, som genomförs vart fjärde år och en annan är RAHRA som genomfördes 2015 och som handlar om alkoholkonsumtion bland vuxna i ett antal europeiska länder.

CAN ger ut rapporten Drogutvecklingen i Sverige, som är den mest omfattande statistiksamlingen på drogområdet. I den redovisas resultat från drogvaneundersökningar samt statistik över försäljning, beslag, alkoholrelaterad dödlighet etc.

Via CANs rapporteringssystem om droger (CRD) inhämtas två gånger per år information från Sveriges samtliga sju polisregioner gällande narkotikapriser och förekomst av nya droger i regionen.

Alkohol & Narkotika

Tidskriften Alkohol & Narkotika kommer ut med sex nummer per år. Det är en populärvetenskaplig tidskrift som bevakar aktuell forskning och andra aktuella företeelser på drogområdet. Redaktör för tidningen är Julius von Wright. Man kan både prenumerera på tidskrifter och köpa lösnummer.

Bibliotek

CAN:s bibliotek, som grundades 1906, är specialiserat på litteratur om alkohol och narkotika. Biblioteket samlar svenskt material och ett urval av utländskt, med tonvikt på nordiskt och engelskspråkigt. Biblioteket har tillgång till specialsamlingar som omfattar nordisk nykterhetsrörelse, affischer och svenska pressklipp från förra sekelskiftet och framåt. Det går bra att göra fjärrlån till ett bibliotek nära dig. 

Biblioteket stängdes 1 januari 2019 och går inte att besöka.

Utbildningar och konferenser

CAN anordnar kurser, konferenser och utbildningar på grundläggande till avancerad nivå. Vi gör också uppdragsutbildningar på förfrågan. Vi genomför också ett stort antal regionala konferenser tillsammans med våra länsombud och våra medlemsorganisationer.

Drugsmart.com

Drugsmart.com vänder sig till ungdomar och vuxna som finns i ungdomars närhet. Här finns information om droger och möjlighet att ställa frågor anonymt. Vi har en särskild del på webbplatsen som vänder sig till barn och unga som växer upp i familjer med missbruk. Vi har också material för lärare, bland annat metodmaterialet ANDT på schemat. Via Drugsmart.com erbjuder vi också Local Hero som är en verksamhet som syftar till att stärka skyddsfaktorerna genom att hjälpa unga att arrangera drogfria aktiviteter lokalt. Med stöd av processledare får ungdomsgrupper hjälp att planera för ett drogfritt lokalt projekt, som de också kan söka ett mindre ekonomiskt stöd för.