Databaser, informationsresurser och statistik

Databaser | Statistik | Författningar


 

Databaser och informationsresurser

Alcona
CAN:s biblioteks katalog. Sök böcker, rapporter, avhandlingar, småtryck och de flesta tryckta tidskriftstitlarna inom områdena alkohol, narkotika och andra droger. Katalogen startade år 1980. Äldre material söks i kortkatalogen. 

Best practice portal (EMCDDA)
Information om metoder och praxis inom prevention, behandling, skademinimering, social återanpassning och beprövade interventioner. 

Campbell Collaboration Library
Innehåller systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bland annat utbildning, social välfärd och brottslighet.

DiVA
Sök avhandlingar, forskningsrapporter och studentuppsatser från knappt 50 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner, i många fall med länk till fulltext. Välj den avancerade sökningen för forskningspublikationer för att avgränsa på refereegranskat material. Digitalt arkiv för publicering och långsiktig bevaring av vetenskapliga publikationer.

Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, & Recovery (SAGE Reference Online) Endast tillgänglig i CAN:s lokaler
Referensverk som omfattar bland annat neurobiologi och missbruk, missbruksmodeller, sociokulturella perspektiv på droger, familj och samhällsfaktorer, prevention, kriminalvård och missbruk samt även ätstörningar, spel och köpberoende. Fokus ligger på missbruk och behandlingspraxis, men även ofta använda droger, inklusive förskrivna och receptfria läkemedel tas upp. 

ERIC, Education Resources Information Center 
Databas med referenser till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar, böcker mm inom pedagogik och psykologi från 1966 och framåt. ERIC stöds av U.S. Department of Education's Office of Educational Research and Improvement och administreras av U.S. National Library of Education (NLE).

Libris
Nationell söktjänst med information om 10 miljoner titlar i cirka 500 svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt folkbibliotek. En del av CAN:s biblioteks böcker och rapporter mm finns sökbara i Libris.

PsycINFO Endast tillgänglig i CAN:s lokaler
Bibliografisk databas från APA, American Psychological Association som innehåller ungefär 4,5 miljoner referenser till litteratur inom psykologi och psykologiska aspekter av angränsande ämnen som medicin, omvårdnad, sociologi, antropologi, lingvistik, affärsverksamhet och juridik. Ger referenser med abstrakt till tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och avhandlingar på ett 30-tal språk från mer än 50 länder. Täckning från 1587 dock främst från och med 1880-talet. 

PTSDpubs Database (tidigare PILOTS)
Referenser till litteratur om posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och andra psykiska problem pga traumatiska händelser, utvärdering, prevention, behandling mm. Produceras av National Center for PTSD, USA.

PubMed
Innehåller mer än 29 miljoner referenser från 1966 och framåt inom bland annat medicin, omvårdnad och hälsovård. Det finns vissa länkar till fritt fulltext-material från PubMed Central. PubMed är en fri resurs som är utvecklad och produceras av National Library of Medicine (NLM), USA. 

Retriever Mediearkivet Endast tillgänglig i CAN:s lokaler
Innehåller artiklar i fulltext eller PDF från alla stora svenska dagstidningar, landsortstidningar och hundratals tidskrifter och magasin. Det går dessutom att söka i webbtidningar, etermedia och bloggar. Mediearkivet innehåller även material från internationella nyhetskanaler. Material finns som längst tillbaka till januari 1981. 

Social Care Online
Databas med referenser till tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och webbsidor om socialt arbete och omsorg med främst brittiskt material. Referenser till material från 1980-talet och framåt. Produceras av Social Care Institute for Excellence (SCIE), UK.

Spelforskning
Forskning om spelberoende. Skribenterna, flertalet knutna till Centrum för psykiatriforskning och Stockholms universitet, forskar om olika aspekter av spelproblem - hur det uppstår, hur det kan förebyggas och hur det kan behandlas. Informerar även om pågående och kommande studier om spel och spelproblem.

Spelprevention
Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spelproblem och förebyggande åtgärder. 

SveMed+
Innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik inklusive psykologi och psykiatri. Material på svenska, engelska, norska och danska. Länkar till fulltext förekommer.

SwePub
Referenser till vetenskaplig publicering från ett 40-tal svenska lärosäten och andra myndigheter. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar mm. Välj utökad sökning för att avgränsa på refereegranskat material. Mycket material finns fritt tillgängligt i fulltext.

Uppsök 
Söktjänst för magister- och kandidatuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor. Uppsatserna är från senare delen av 1990-talet fram till idag och varierar för olika lärosäten beroende på när de började med elektronisk fulltextpublicering. Vid vissa lärosäten kan retroaktiv publicering förekomma. Följande lärosäten levererar uppsatser till Uppsök.

WordFinder Endast tillgänglig i CAN:s lokaler
Lexikontjänst


 

Statistik

ESPAD, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

 • Countries - Strukturerad översikt av varje land som rapporterar till EMCDDA - de 28 EU-länderna samt Norge och Turkiet. Dessutom finns viss begränsad information för en del länder som gränsar till EU. För varje land finns en snabbvy med infografik bl a droganvändning och befolkningsmängd. Vidare finns information om den nationella drogsituationen, droganvändning, nyckelstatistik, prevention, offentliga utgifter, behandling mm. Översikterna finns även att ladda ner som PDF eller ePub.
 • European Drug Report 2019 
 • Statistical Bulletin - Data över narkotikasituationen i Europa som infografik eller nedladdningsbara Excel-filer 
 • Topics (A-Z)

Folkhelseinstituttet, Avdeling for rusmiddelbruk og tobakk, Norge

Folkhälsomyndigheten

 • ANDT-uppföljning med Indikatorlabbet - Webbplats som ska underlätta uppföljningen av alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksstrategin. Databasen är främst ett verktyg för att följa upp ANDT-strategin på nationell nivå men kan även fungera som ett viktigt stöd för län, kommuner och organisationer som vill följa utvecklingen lokalt och regionalt.
 • Monitoring system for ANDT - Indikatorlabbet in English 
 • Folkhälsodata - Databas som innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall, och organiseras efter folkhälsopolitikens elva målområden. Statistiken presenteras på flera regionala nivåer och i så stor utsträckning som möjligt på kommunnivå. Så långt det är möjligt är statistiken uppdelad på faktorer som kön, ålder och socioekonomi.
 • SweLogs, Swedish longitudinal gambling study

Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finland 

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development 

Riksidrottsförbundet

 • Dopingstatistik - Nationell statistik kring bl a antal tagna dopingprov, dopingförseelser per dopingklass, bestraffade och dopingfällda per specialidrottsförbund.

SCB, Statistiska centralbyrån
Statistik från SCB samt länkar till den svenska officiella statistiken efter ämne från andra statistikansvariga myndigheter. 

Socialstyrelsen Statistikdatabas 
Socialstyrelsens statistikdatabas presenterar uppgifter om hälsa, vårdutnyttjande, socialtjänst och personal inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna är hämtade från Socialstyrelsens hälsodataregister och andra officiella statistikkällor. För att kunna använda statistikdatabasen krävs att webbläsaren stödjer Javascript.

Spelinspektionen

Statistics Iceland, Island 

Sundhedsstyrelsen, Danmark 
Statistik om alkohol, narkotika och tobak.

Systembolaget
Försäljningsstatistik från Systembolaget. Statistiken publiceras fyra gånger om året i form av olika kvartalsrapporter - försäljning per varugrupp, vin per land och prisklass, per län och ekologiska produkter. Varje år publiceras även försäljningen för alla artiklar för det senaste helåret. Dessutom finns säsongsrapporter som visar försäljning under jul och nyår, påsk, sommaren samt midsommar. 

Tullverket
Beslagsstatistik. Tullverket redovisar vid varje helår statistik över olika genomförda kontroller, beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopingsmedel och skjutvapen och omhändertaganden av till exempel alkohol, tobak och missbrukssubstanser. Statistiken redovisas för hela landet och på lokal nivå.

UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime 
UNODC är FN:s organ för att hantera frågor kring illegala droger och internationell brottslighet. 

 • Statistik efter ämne
 • World Drug Report - En årlig översikt av utvecklingen av drogmarknaden för de olika drogtyperna från produktion och trafficking till konsumtion. Global översikt av opiater, kokain, cannabis och amfetamin och hälsopåverkan av droganvändning. Information om de kemiska ämnen som kan användas vid illegal drogtillverkning. Kartor och tabeller över bland annat utbredning, beslag, drogpriser och tillverkning. 

WADA, World Anti-Doping Agency

 • Anti-doping statistics - Årligt resultat av prover analyserade av WADA-ackrediterade laboratorier. Dessutom arkiv med resultat från och med 2003.

WHO, World Health Organization

ÅSUB, Ålands statistik- och utredningsbyrå


 

Författningar, förarbeten och regelverk

ELDD, European Legal Database on Drugs
Information om europeisk drog-relaterad lagstiftning. Korta jämförande översikter av påföljder för ex narkotikainnehav, juridiken kring olika ämnen som droger och trafik samt urval av lagtexter på originalspråket. Produceras av EMCDDA med hjälp av ett nätverk av nationella “juridiska korrespondenter”.

EUR-Lex
Portal med ingångar till EU-rätten, t.ex. EU:s fördrag, direktiv, beslut och lagstiftning samt EU:s rättspraxis. Det går att söka och följa ett ärendes väg genom lagstiftningsprocessen. Enkel och avancerad sökning. 

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) 
E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger från och med 1 juli 2015 ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Den nya författningssamlingen, inkluderar även myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd.

Lagar mm som styr spelmarknaden
Spelinspektionens portalsida med länkar till information om penningtvätt och lagar och föreskrifter som styr spelmarknaden.

Lagrummet 
Gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation (lagar, förarbeten, rättspraxis och EU-dokument med mera) bland annat Svensk författningssamling (SFS). Rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-
Möjlighet att söka i SOU:er 1922 - 2019:35.  Sökning kan göras på innehållet i utredningarna, inte bara på titel och nummer utan även på enskilda ord eller hela fraser.