Fria forskningsmedel

Systembolagets Alkoholforskningsråd utlyser projektbidrag för forskning inom tre områden:

  • Forskning om förebyggande av alkoholskador, missbruk och beroende samt om vård- och behandlingsmetoder.
  • Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtionen och dryckesmönster.
  • Forskning om alkoholkonsumtionens hälso-, sociala och ekonomiska effekter på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Därför kommer Alkoholforskningsrådet genom att öronmärka en miljon kronor lägga särskild vikt vid ansökningar från yngre forskare. Denna kategori avser forskare som nyligen (inom tre år) har avlagt doktorsexamen.

I den tydligare uppdelning av forskningsmedel som görs i år kommer dessutom tre miljoner att vikas för forskningsprojekt som Systembolaget eller Systembolagets Alkoholforskningsråd har identifierat som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Information om medel för alkoholforskning inom dessa definierade fokusområden finns här: can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad/fokusomraden/

Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med upp till 500 000 kronor. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ansökan

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. I ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället. Ange i ansökan vad som redan har beforskats inom området och vilket mervärde forskningen i aktuell ansökan kan ge.

Huvudsökande kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar och prioriterar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans, följande forskningsinriktning:

1. Socialmedicinsk och samhällsvetenskaplig alkoholforskning.

2. Klinisk/patientnära forskning.

3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Ansökningar lämnas via rådets ansökningssystem på CAN:s webbplats, can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad/

Login till ansökningssystemet

Ange om ansökan avser fria forskningsmedel eller fria forskningsmedel, juniora forskare.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2017, klockan 16.00 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas efter fördelningsmötet i december och därefter kan medel för 2018 rekvireras.

Om Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd, som bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja alkoholspecifik forskning, består av elva ledamöter. Enligt stadgarna ska sammansättningen vara allsidig med hänsyn till vetenskaplig inriktning och samhällsanknytning. Maria Renström är ordförande.

Den forskning som Systembolagets Alkoholforskningsråd finansierar, och även annan forskning inom alkoholområdet, kommuniceras bland annat genom en årlig alkoholforskningskonferens och de öppna kunskapsseminarier som Systembolaget arrangerar runtom i landet.

För frågor om rådet och deras arbete, kontakta alkoholforskning@systembolaget.se