Medel för alkoholforskning avseende fokusområden

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav tre miljoner viks för forskningsprojekt som Systembolaget eller Systembolagets Alkoholforskningsråd har identifierat som särskilt angelägna och där mer forskning behövs.

Systembolagets Alkoholforskningsråd prioriterar samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Ett uttalat syfte med stödet är att stärka alkoholforskningsområdet i Sverige. Därför kommer rådet att lägga särskild vikt vid ansökningar från yngre forskare. Information om fria forskningsmedel inklusive satsningen på juniora forskare finns här: can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad/fria-forskningsmedel/

Systembolaget har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet. Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol säljs utan att styras av vinstintresse. I Systembolagets uppdrag ingår att sprida kunskap om alkoholens risker. Det är mot den bakgrunden av vikt att forskare dels undersöker hur den som dricker alkohol påverkas, dels hur alkoholens skadeverkningar drabbar andra än konsumenten, bland annat genom fosterskador, våldsrelaterade skador, olyckor i trafiken och stora samhällskostnader.

Ytterligare en ny kategori är stöd till forskningsområden som har identifierats som särskilt angelägna och där det finns ett behov av ytterligare kunskap. Alkoholforskningsrådet välkomnar därför ansökningar inom följande två områden, där det sammanlagt finns tre miljoner i stöd att fördela i år:

  • Småbarnsföräldrar och riskbruk
  • Ungdomars alkoholkonsumtion

Småbarnsföräldrar och riskbruk

Riskbruk hos småbarnsföräldrar innebär, utöver samma risk som för andra vuxna, dessutom risker vid omvårdnad och tillsyn av barnet. Det beror på att alkoholen påverkar motorik, reaktionsförmåga och omdöme. Studier visar att det är vanligare att barn till föräldrar med riskbruk* blir beroende själva. Men det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma vilka insatser som har effekt i kontakten med nyblivna föräldrar.

Alkoholforskningsrådet utlyser därför forskningsmedel för projekt som analyserar familjeinsatser som kan hjälpa småbarnsföräldrar som har ett riskbruk.

*Med riskbruk menas personer med riskabelt drickande som ännu inte övergått till beroende.

Ungdomars alkoholkonsumtion

Andelen alkoholkonsumenter har sjunkit under 2000-talet i både årskurs 9 och i gymnasiets år 2. Men med tanke på att alkohol skadar den unga hjärnan, som utvecklas fram till 25-årsåldern, är det angeläget att skjuta upp alkoholdebuten för alla ungdomar. Många hamnar också i bråk och råkar ut för olyckor på grund av alkohol. Forskning visar att de som börjar dricka redan under puberteten oftare blir beroende av alkohol än de som börjar senare, men vi behöver förstå varför de dricker, hur de får tag på alkohol och om det finns specifika riskgrupper.

Alkoholforskningsrådet utlyser därför forskningsmedel för projekt som bidrar till kunskap om ungdomars alkoholvanor och hur de får tag på alkohol.

Ansökan

Alkoholforskningsrådet stödjer i huvudsak tillämpad forskning och finansierar projekt med upp till 500 000 kronor. Medel för ett projekt medges i högst fem år och anslås för ett år i taget.

Ansökan ska ge en tydlig bild av metod, budget samt syftet med forskningen och hur den ska komplettera befintlig forskning på området. I ansökan ska framgå hur resultaten ska spridas inom och utom vetenskapssamhället. Ange i ansökan vad som redan har beforskats inom området och vilket mervärde forskningen i aktuell ansökan kan ge.

Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen senast vid den tidpunkt då ansökan lämnas in, och kan inkomma med högst en ansökan vid samma ansökningstillfälle. Som huvudsökande kan man vara medsökande på annan ansökan vid samma ansökningstillfälle. Sökande ska vara knuten till ett svenskt lärosäte.

Alkoholforskningsrådet beslutar oberoende av Systembolaget om inkomna ansökningar och prioriterar, med beaktande av projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga relevans, följande forskningsinriktning:

1. Socialmedicinsk och samhällsvetenskaplig alkoholforskning.

2. Klinisk/patientnära forskning.

3. Preklinisk, medicinsk och biomedicinsk forskning.

Administrationen sköts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Ansökningar lämnas via rådets ansökningssystem på CAN:s webbplats, can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad/

Login till ansökningssystemet

Sista ansökningsdag är den 15 september 2017, klockan 16.00 (därefter stängs ansökningssystemet). Efter att ansökan har skickats in elektroniskt, skrivs första sidan ut för underskrift av huvudsökande samt av prefekt eller motsvarande. Originalet postas så snart som möjligt till Systembolagets Alkoholforskningsråd, CAN, Box 70412, 107 25 Stockholm. Besked om utfall lämnas efter fördelningsmötet i december och därefter kan medel för 2018 rekvireras.

Om Systembolagets Alkoholforskningsråd

Systembolagets Alkoholforskningsråd, som bidrar till att stärka alkoholforskningsfältet i Sverige genom att stödja alkoholspecifik forskning, består av elva ledamöter. Enligt stadgarna ska sammansättningen vara allsidig med hänsyn till vetenskaplig inriktning och samhällsanknytning. Maria Renström är ordförande.

Den forskning som Systembolagets Alkoholforskningsråd finansierar, och även annan forskning inom alkoholområdet, kommuniceras bland annat genom en årlig alkoholforskningskonferens och de öppna kunskapsseminarier som Systembolaget arrangerar runtom i landet.

För frågor om rådet och deras arbete, kontakta alkoholforskning@systembolaget.se