Vanor och konsekvenser

Sedan 2014 ansvarar CAN för studien Vanor och konsekvenser som är en unik undersökning av missbruk, beroende och andra negativa konsekvenser av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Sveriges befolkning.

Undersökningen genomförs på uppdrag av regeringen och ingår i regeringens uppföljningsarbete inom ANDT- området. Det övergripande syftet är att kartlägga bruk, missbruk och beroende av ANDT i den vuxna befolkningen samt olika negativa konsekvenser som bruket har för omgivningen.

Studien Vanor och konsekvenser startade 2011, då en pilotstudie genomfördes av Forum vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet med syfte att ta reda på vilken mätmetod som var bäst lämpad. Resultatet pekade på att en kombinerad post- och webbenkät var att föredra och med denna metod genomfördes en baslinjemätning 2013 i ett samarbete mellan Karolinska institutet och STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Studien riktades till ett riksrepresentativt urval av befolkningen i åldern 17-84 år och totalt besvarade 15 576 personer enkäten. Resultatet från baslinjemätningen har publicerats i STAD-rapporten ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013.

Studien fortsatte under 2014 genom att ytterligare data samlades in från knappt hälften av de personer som ingick i baslinjemätningen, vilka fick besvara i princip samma enkät ett år senare. Syftet med denna uppföljning var att undersöka stabilitet och förändring i beroende samt skador på personer i brukarens omgivning. Det är denna del av undersökningen som CAN ansvarar för i samarbete med Karolinska institutet, och i februari 2015 publicerades de första resultaten i CAN-rapporten Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige - en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för andras bruk.