Drogutvecklingen i Sverige

CAN producerar sedan 1970-talets början rapporter som beskriver nuläget och utvecklingen på drogområdet i Sverige. Ibland har den producerats i samarbete med andra aktörer, men oftast är vi ensam utgivare. Publikationen är den mest heltäckande sammanställningen och analysen över drogutvecklingen i Sverige.

I rapporten redovisas – förutom statistik framtagen av CAN – uppgifter inhämtade från ett flertal myndigheter och instanser, bl a Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten, Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Smittskyddsinstitutet, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, SIKA, Swedish Match, Systembolaget, Trafikverket och Tullverket.

Rapporten omfattar ca 300 sidor och inkluderar förutom en svensk och en engelsk sammanfattning, en metoddiskussion och kapitel om alkohol, narkotika, sniffning, dopning och tobak. Förutom runt 45 diagram och ett hundratal tabeller finns bland annat en förteckning över alla, i Sverige, narkotikaklassade medel.